Danışmanlık Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, TERAPİST yazılımı adı altında hizmet veren (bundan böyle sözleşmenin diğer maddelerinde TERAPİST olarak anılacaktır) ile TERAPİST’e yaşam koçu, terapist, psikolog, psikiyatrist, danışman veya uzman olarak kayıt olan kullanıcı arasında (bundan böyle sözleşmenin diğer maddelerinde DANIŞMAN olarak anılacaktır), aşağıdaki şartları içeren TERAPİST DANIŞMAN SÖZLEŞMESİ (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) adı ile tanzim olunmuştur.

DANIŞMAN, uygulamaya kayıt olarak, elektronik ortamda, danışmanlık anında tanzim olunan bu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. DANIŞMAN aynı zamanda bir ÜYE gibi de konumlandığı için, bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek, TERAPİST ÜYE SÖZLEŞME’sini de kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1 İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, DANIŞMAN’ın TERAPİST uygulamasından internet aracılığıyla vereceği hizmetlerinin esaslarını belirlemek ve bu hizmetlerde tarafların, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

2.2 SÖZLEŞME’nin kabulü ile birlikte TERAPİST uygulamasına konu olan işlemler, DANIŞMAN’ın ÜYE’lere verdiği yazılı anında ve belli aralıklarla verilen Danışmanlık veya Terapi hizmetleridir. DANIŞMAN'ın TERAPİST uygulaması dışındaki veya TERAPİST tarafından onayı alınmamış tüm işlemleri bu SÖZLEŞME’nin kapsamı dışındadır.

3. Tanımlar

Bu SÖZLEŞME’de kullanılan ve SÖZLEŞME’nin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

3.1 ÜYE (Danışan): TERAPİST uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek TERAPİST hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

3.2 DANIŞMAN (Uzman): TERAPİST uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Terapist Danışmanlık Sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu TERAPİST tarafından kabul edilmesi halinde, TERAPİST’de aşağıdaki faaliyet ve hizmetleri vermeyi istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3.2.1 TERAPİST’de kendisini tanımlayan bir profil sayfası oluşturmak ve hizmet vermeye müsait saatlerini belirlemek,

3.2.2 ÜYE’lerin sorularına, yazılı destek aracı ile cevap vermek,

3.2.3 ÜYE’lere, canlı destek aracı ile yazarak, bedeli mukabilinde Danışmanlık veya Terapi hizmeti vermek

3.3 Danışmanlık ve Terapi (Hizmetler): DANIŞMAN’ların TERAPİST kuralları çerçevesinde, "yazılı destek" veya "canlı yazılı destek" şeklinde, TERAPİST yazılımı ile ÜYE’lere verdikleri hizmetleridir.

3.4 TERAPİST: Gülten BÜLBÜL Terapist ve Danışmanlık Şirketine ait, internet aracılığı ile Danışmanlık ve Terapi hizmet platformu yapısındaki ticari iş modelini temsil eden İOS yazılım ve uygulaması ile web sitesinin adresi (www.terapistapp.com) ve şirketi temsil eden isimdir.

3.5 Site: www.terapistapp.com alan adı altında faaliyet gösteren birincil ve ikincil alan adlarından oluşan web sitesidir.

3.6 ÜYE Kontrol Paneli: Uygulamanın ÜYE’lerinin, üyelik kabulü sonrasında kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm üyelik işlemlerinin yer aldığı paneldir.

3.7 DANIŞMAN Kontrol Paneli: Uygulamanın DANIŞMAN’larının, üyeliklerinin ve danışmanlıklarının kabulü sonrasında kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm uzmanlık işlemlerinin yer aldığı paneldir.

3.8 Danışmanlık Ücreti: Bir ÜYE’nin 24 saat süre ile kendisine ait güvenlikli bir alanda DANIŞMAN’ından yazılı olarak talep ettiği Danışmanlık, psikolojik Danışmanlık, yaşam koçluğu gibi hizmetler için, ÜYE’ye TERAPİST tarafından belirlenmiş kişisel DANIŞMAN’ı tarafından günde 1 veya 2 kez yazılı destek formatında vereceği hizmetin (24 saatte bir veya 2 kez) ücretini ifade eder.

3.9 Terapi Ücreti: Bir ÜYE’ye TERAPİST tarafından belirlenmiş kişisel DANIŞMAN ile canlı yazılı destek formatında yapılacak görüşmenin 30 dakikalık ücretini ifade eder.

3.10 Randevu: ÜYE’nin terapi hizmeti talep etmeleri durumunda, bir form vasıtası ile hizmet talep etmelerini sağlayan sistemdir. ÜYE’nin talebi, yakınmasına ve randevu açısından uygun olan DANIŞMAN’a aktarılır ve DANIŞMAN’ın onaylaması durumunda, taraflar arasında bir görüşme zamanı kararlaştırılmış olur. Bağlayıcılığı olmamakla birlikte, TERAPİST uygulamasının kuralları çerçevesinde işleyişi kontrol edilen bir yapıdır.

3.11 Mevcut Kredi: ÜYE’lerin, bir DANIŞMAN’dan Danışmanlık veya Terapi hizmeti almadan önce, bu hizmet için önceden uygulama içi TERAPİST’ten satın aldığı kredilerinin bulunduğu uygulama bölümüdür.

3.12 Profil: ÜYE’lerin, DANIŞMAN’ların kendileri ile ilgili temel bilgileri doldurdukları ve ilgili kayıt formu sırasında doğruluğunu kabul ve teyit ettikleri verilerdir.

3.13 Aktif Görüşmelerim: Bir ÜYE’nin, aktif devam eden Danışmanlık ve Terapilerinin bulunduğu alandır.

3.14 Şifre: ÜYE’lerin ve DANIŞMAN’ların TERAPİST uygulamasına giriş yaparak üyelik imkanlarından faydalanmak için, kullanıcı adına bağlı olarak, yine kayıt aşamasında TERAPİST tarafından belirlenerek, ÜYE ve DANIŞMAN’ların e-posta adreslerine gönderilen, daha sonra da güvenlik amacı ile değiştirebildikleri harf ve/veya numaralardan oluşan metindir.

4. Uygulama Danışmanlığı ve Uygulama Kullanım Şartları:

4.1 Uygulama ziyaretçisinin, DANIŞMAN kayıt bilgilerini doldurması ve bu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyarak kabul etmesi, TERAPİST ÜYE SÖZLEŞME’sini ve TERAPİST GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyarak kabul etmesi ile danışmanlık kaydı tamamlanmış olur.

4.2 Uygulamaya DANIŞMAN olmak için;

4.2.1 Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),

4.2.2 Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir ruhsal durumunun olmaması,

4.2.3 Daha önce herhangi bir sebeple üyelikten uzaklaştırılmamış olmak,

4.2.4 Herhangi başka bir yasal sebep ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi DNAIŞMAN olmayı engelleyecek bir duruma sahip olmamak,

4.2.5 DANIŞMAN olarak yer almak istediği kategoride uzmanlığını kanıtlayabilecek belgelere sahip olmak ve uygulama yönetimine bunları ibraz etmiş olmak,

4.2.6 TERAPİST uygulaması haricinde herhangi bir sitede, uygulamada veya iletişim aracı ile internet aracılığı ile Danışmanlık veya Terapi hizmeti vermiyor olmak,

4.2.7 Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

4.4 İşbu SÖZLEŞMEnin 4.3 maddesi şartlarına sahip olmayan ziyaretçilerce yapılmış danışmanlık başvuruları tamamlanmış olsa bile, uygulamada DANIŞMAN olmaları sonucunu doğurmaz.

4.5 TERAPİST’te DANIŞMAN olmakla kabul edildiği beyan olunan işbu SÖZLEŞME gereğince, DANIŞMAN, danışmanlık kaydı sırasında sunduğu kimlik ve diğer bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, başvuru sırasında eksik ve/veya yanlış ve/veya aldatıcı bilgi girişi yapılmış olması halinde, sitedeki hesabının dondurulması veya kapatılmasını ve ileride doğabilecek hukuki süreçlerde sorumluluğun bütünüyle kendisinde olduğunu baştan kabul etmiş sayılır.

4.6 DANIŞMAN, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmesi ve danışmanlık başvurusu yapması sonucu, başvurunun kabul edilmesi durumunda, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi korumakla görevlidir. Seçilen kullanıcı adlarının tüm mülkiyeti TERAPİST'e aittir. DANIŞMAN, bu bilgilerin üçüncü şahıs veya kurumlara geçmesi, bu bilgilerle uygulama üzerinde işlem yapılması gibi durumlarda, uğranan her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. DANIŞMAN böyle bir şüphe durumunda gecikmeden TERAPİST'i bilgilendirmekle mesuldür. TERAPİST, gerekli gördüğü taktirde, DANIŞMAN’ın şifre bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.7 TERAPİST danışmanlığı, hiçbir suretle üçüncü kişi veya kurumlara devredilemez veya kullanımına tahsis edilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun sitede sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın kapatılır ve DANIŞMAN, ilk hesabının da bu ihlal sebebi ile kapatılabileceğini kabul eder.

4.8 DANIŞMAN, dilediği anda [email protected]’a e-posta göndermek vasıtası ile TERAPİST’in yönetimi ile temasa geçerek, hesabının kapatılmasını talep edebilir. Bu durumda hesabındaki para ve hakların herhangi bir şekilde iadesi veya başka bir ÜYE veya DANIŞMAN hesabına aktarılmasını talep edilemez. DANIŞMAN’ın gelecekte tekrar hesabını kullanmak istemesi durumuna karşı tüm hakları korunur.

4.9 Bu SÖZLEŞME DANIŞMAN’ın sisteme kayıt olduğu andan itibaren danışmanlığını sonlandırana kadar geçerlidir.

5. TERAPİST Uygulamasının İşleyişine Ait Genel Hükümler

5.1 TERAPİST, uygulamadaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

5.2 TERAPİST, bir "geleneksel olmayan psikoterapi ortamı" olarak kabul edilen internet aracılığıyla Danışmanlık ve Terapi hizmetinin, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilmesi için, siteye kayıtlı tüm DANIŞMAN’lardan, başvuru sırasında kabul ve taahhüt alır. Bununla birlikte DANIŞMAN’ların bu hükümlere uyup uymayacağı sadece kendilerini bağlar. ÜYE ile DANIŞMAN arasındaki olası anlaşmazlıklarda, ÜYE, TERAPİST'i herhangi bir şekilde taraf kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3 TERAPİST tarafından internet aracılığıyla verilen Danışmanlık veya Terapi hizmetleri, her türlü probleme uygun bir hizmet değildir. ÜYE, intihar veya kendine zarar vermek veya bir başkasına zarar vermek gibi düşüncelere sahipse, TERAPİST’teki hizmetler hiçbir suretle ÜYE’ye uygun değildir ve TERAPİST ÜYE’ye acilen 112 Acil Servis veya en yakınındaki sağlık kuruluşları ile temasa geçmelerini tavsiye eder. ÜYE işbu SÖZLEŞME ile yukarıda bahsedilen acil durumlar içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.4 TERAPİST, kendisine ait birincil ve ikincil alan adları haricindeki sitelerden, uygulamalardan, uygulamaya yapılan eklemelerde veya bu uygulama veya sitelerde yapılan bağlantılardan veya içeriklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.5 TERAPİST, DANIŞMAN’ların kayıt aşamasında veya sonradan verdikleri veya yaptıkları işlemler dolayısı ile oluşan veriler üstünde her türlü istatistik çalışması yapabilir. ÜYE ve DANIŞMAN’lar arasında TERAPİST üzerinden yapılan her türlü iletişim TERAPİST tarafından özel güvenlik tedbirleri (bkz. TERAPİST GİZLİLİK POLİTİKASI) ile şifrelenerek saklanır. TERAPİST bu bilgileri, zorunlu yasal durumlar haricinde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 TERAPİST üzerinden gerçekleştirilen bir Terapi Hizmetinde (canlı yazılı destek), DANIŞMAN ile ÜYE uygulamanın sunduğu sistem ile birbirleri ile bağlantı kurdukları anda, TERAPİST bu görüşmeye dahil olmaz. Uygulama bu açıdan DANIŞMAN’lar ve ÜYE’lerin buluştuğu elektronik bir pazar yeri yapısındadır. TERAPİST, kişiler arasındaki bu hizmet alım satımında, hiçbir suretle taraf kabul edilemez ve arabuluculuk veya hakemlik yapamaz. ÜYE’ler, DANIŞMAN’lar ve TERAPİST hukuken bağımsız taraflardır ve aralarında herhangi bir ortaklık veya işçi –işveren ilişkisi yoktur. Buna göre işbu SÖZLEŞME kabulü sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.

5.7 TERAPİST, DANIŞMAN’ların verdikleri hizmetlerin ve uygulama hesaplarının listesini tutmak ve hizmet bedellerinin gerçek değerlerini yansıtmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.8 DANIŞMAN, TERAPİST'in ÜYE ile DANIŞMAN arasında kurulan iletişim konusunda herhangi bir kontrolü olamayacağını kabul eder. TERAPİST, ÜYE’lere DANIŞMAN’larla iletişime geçerek Danışmanlık veya Terapi hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir. Uygulama, Danışmanlık veya Terapi hizmeti veren DANIŞMAN’lardan belirli belgeler talep ederek kalifikasyon kontrolü yapmaya çalışsa bile bu konuda herhangi bir garanti veya kesinlik sunamaz, ancak bu beyanlarla hareket eder. ÜYE, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. ÜYE, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve TERAPİST yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞMAN’lar böyle bir durumda ÜYEnin hak talebinde, kanuni taraf olduğunun bilincinde olduğunu kabul ve beyan eder. DANIŞMAN, bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek TERAPİST'i, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Danışmanlık başladıktan sonra TERAPİST uygulamasının bazı bölümlerine ve ücretli hizmetlerine erişim sınırlandırılmış ya da tamamen engellenmiştir.

5.10 DANIŞMAN, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukuku Kanunundan kaynaklanan her türlü sorumluluğun DANIŞMAN’da olduğunu, ÜYE ile DANIŞMAN arasındaki satış-hizmet akdinin tarafı olmayan ve hizmetle ilgili hiçbir aşamada taahhüt veya yükümlülük beyanında bulunmayan TERAPİST’in veya çalışanlarının hiçbir suretle, hiçbir ad altında taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, bu sebeple de 4077 sayılı kanun kapsamında TERAPİST’e karşı herhangi bir hak veya talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 TERAPİST; uygulamadaki DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan, DANIŞMAN’ların profilleri de dahil olmak üzere hiçbir içerik, tavsiye, söylenen ya da yazılan bilginin geçerliliği, yasallığı, kalitesi ya da uygulanabilirliğini garanti etmez. Uygulamada DANIŞMAN tarafından verilen hiçbir bilgi tıbbi tavsiye veya tedavi veya yüz yüze terapinin yerine geçmez. TERAPİST yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeler doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

5.12 DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer danışmanlar hiçbir koşul altında TERAPİST tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş, onaylanmış ya da teyit edilmiş olarak kabul edilemez. Yukarıda belirtilenlerden hiçbiri uygulama tarafından tavsiye ediliyor, referans olunuyor olarak değerlendirilmemelidir. Uygulamadaki herhangi bir DANIŞMAN tarafından sağlanan hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlardan TERAPİST sorumlu tutulamaz.

5.13 TERAPİST hiçbir şekilde DANIŞMAN’ların yazdığı veya ilettiği bilgilere bağlı temsil veya teminattan sorumlu değildir.

5.14 DANIŞMAN, ÜYE ile yaptığı görüşme sırasında sözle veya cinsel tacize maruz kaldığı anda görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

5.15 ÜYE ve DANIŞMAN yayınladığı, gösterdiği, gönderdiği yada yüklediği tüm bilgi, video, fotoğraf, mesaj ve materyaller (içerik), e-postalar ya da hizmeti kullanarak paylaşabileceği tüm diğer içeriklerle ilgili tek ve doğrudan sorumludur. İşbu gizlilik politikasını onaylayarak, TERAPİST vasıtası ile hukuka aykırı, tehdit içeren, talep edilmemiş bilgi göndermeyeceğinizi, içerik göstermeyeceğinizi, mail ya da herhangi bir yolla listelenenleri iletmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

5.16 TERAPİST, ÜYE’ler ile DANIŞMAN’lar arasında dosya iletimine olanak sağlamakla birlikte, ÜYE’den gelen iletilerin olası virüslere karşı denetlenmesi DANIŞMAN’ın sorumluluğundadır.

5.17 DANIŞMAN herhangi bir kişi ya da kurumu taklit edemez veya kendi çalıştığı veya başka herhangi bir kuruluşa ilişkin yanlış beyanda bulunamaz. DANIŞMAN, başka bir DANIŞMAN ya da ÜYE’yi karalama, kötüleme, takip, taciz ve tehdit edemez veya kişilik haklarına tecavüz eden bir eylemde bulunamaz. Bu duruma aykırı davranışlardan ötürü TERAPİST hiçbir şekilde sorumlu ve yükümlü tutulamaz.

5.18 TERAPİST siteleri veya platformlarında çeşitli reklamlar ya da başka sitelere bağlantılar yer alabilir. Bu reklamlar veya bağlantılara girmenin sorumluluğu tamamen üyeye aittir. TERAPİST, bu site ve reklamların içeriğinden veya verebileceği olası zararlardan sorumlu değildir.

6. Hizmet Satış Süreçleri ve Hakediş

6.1 TERAPİST DANIŞMAN’ı olmak belirli şartları sağlamak koşulu mevcuttur. DANIŞMAN verebileceği hizmetler ile ilgili diploma, sertifika gibi kalifikasyon belgelerini TERAPİST’e ulaştırmak zorunda olup, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmelidir. Danışmanlık hesabının, nasıl oluşturulabileceği ve hangi şartlar altında kullanılabileceğinin detaylı bilgi için [email protected]’a mail atabilirsiniz.

6.2 Terapi hizmetine ait ücretlendirmeler TERAPİST tarafından belirlenir. Bir DANIŞMAN’la görüşmeye başlamak için, ÜYE’nin Terapi Hizmetine yetecek kadar krediye sahip olması gerekir. Bu kadar ücretin bulunmaması durumunda ÜYE Terapi Hizmeti için randevu talep edemez ve ÜYE, uygulamadaki ilgili ödeme sayfasına yönlendirilir. Randevu talep edildiği anda hizmet karşılığı olan kredi ÜYE’nin hesabından düşülür. Terapi Hizmeti için TERAPİST tarafından belirlenen DANIŞMAN randevuyu kabul ettiği takdirde, Terapi Hizmetinin yapılacağı tarih ve saat belirlenmiş olur. Randevulaşılmış saatte Terapi Hizmeti verildiği anda, Terapi Hizmeti karşılığı olan kredi DANIŞMAN’ın uygulamadaki sanal Mevcut kredi sayfasına otomatik olarak aktarılır.

6.3 Terapi Hizmetinin belirlenen süre öncesinde ÜYE tarafından sonlandırılması veya ÜYE’nin 48 saat öncesinden TERAPİST’e randevu iptali için başvurmaması halinde ÜYE’ye hizmet için alınan kredilerin geri ödemesi yapılmaz. ÜYE bu konuda hak sahibi olmadığını kabul eder. DANIŞMAN Terapi Hizmetini 48 saat öncesinden iptal ettiğini ÜYE’ye ve TERAPİST’e bildirmediği durumda ise Terapi Hizmet bedeli olan kredi miktarı DANIŞMAN’ın mevcut kredilerinden düşülür ve Terapi Hizmet bedeli olan kredi miktarı ÜYE’nin kredilerine eklenir. DANIŞMAN bu durumda bedel olan krediyi TERAPİST’e vermek zorunda olduğunu kabul eder ve bu konuda hak sahibi olmadığını kabul etmiş sayılır.

6.4 ÜYE’nin uygulamada aldığı en son aldığı veya almakta olduğu Danışmanlık veya Terapi Hizmetleri, uygulamaya kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Aktif Terapilerim sayfasından görüntülenebilir. DANIŞMAN’ın uygulamada vermiş olduğu tüm hizmetler ile ilgili kayıtlar, uygulamaya kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Profilim sayfasında görüntülenir.

6.5 DANIŞMAN’ların verdikleri hizmetin bedelinde değişiklik yapma yetkileri yoktur, bu yetkinin sadece TERAPİST’te olduğunu kabul ederler. TERAPİST herhangi bir anda hizmet ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, bununla birlikte, DANIŞMAN’ın hesabındaki mevcut kredi miktarı bu değişikliklerden hiçbir suretle etkilenmez. Hizmet karşılığı profil sayfalarında görüntülenen kredi miktarları otomatik olarak güncellenerek hesap edilir.

6.6 Uygulama, Danışmanlık ve canlı online yapılan Terapi Hizmeti sağlar, DANIŞMAN’lardan bu hizmetlerden herhangi birini sağlayamayacağını düşünen DANIŞMAN’ların TERAPİST ile iletişime geçerek, randevu sistemlerinin buna göre düznelenmesini sağlamaları gerekmektedir. DANIŞMAN; bu düzenlenmenin takibinin DANIŞMAN’da olduğunu, aksi takdirde oluşabilecek problem veya aksamalardan DANIŞMAN’ın sorumlu olduğunu ve bu durumlardan TERAPİST’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

6.7 TERAPİST, DANIŞMAN'lara sağlamış olduğu hizmet platformunun kullanım bedeli olarak belirli bir oranda kazancı paylaşır. Bu paylaşım ile ilgili detaylar için [email protected]’a başvurabilirsiniz.

6.8 TERAPİST, DANIŞMAN’ların hakedişlerini banka hesaplarına, faturalama sonrası TERAPİST tarafından belirlenen tarih aralığında yatırır. ÜYE ve DANIŞMAN arasındaki çevrim içi veya çevrim dışı bütün iletişim TERAPİST üzerinden faturalanacaktır. DANIŞMAN, TERAPİST üzerinden verilecek hizmet için belirlenen fiyatlara uymayı ve ödemeleri TERAPİST üzerinden almayı kabul eder.

6.9 EFT veya havale yöntemleri ile yapılan ödemelerde, DANIŞMAN, bu ödemenin yapıldığı hesap üzerinde izin ve yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. TERAPİST beyan edilen hesaba ödeme yaptıktan sonra oluşabilecek tüm problemlerden sorumlu olmadığını beyan eder.

6.10 TERAPİST herhangi bir anda hizmet ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar. Bununla birlikte, DANIŞMAN’ın hesabındaki mevcut kredi miktarı bu değişikliklerden hiçbir suretle etkilenmez.

6.11 ÜYE, DANIŞMAN hizmetlerine yönelik değerlendirme/puanlama sistemlerinin bütünlüğünü hiçbir şekilde engelleyemez veya manipüle edemez. TERAPİST, herhangi bir zamanda veya haber vermeden değerlendirme/puanlama politikalarını değiştirme veya değerlendirme/puanlama sisteminin bütünlüğüne aykırı değerlendirme/puanlamaları dışlama hakkını saklı tutar.

6.12 Danışmanlık ve Terapi hizmetleri elektronik ortamda ve anlık sunulan bir hizmet niteliğinde olduğu için, ilgili yasa gereği ÜYE’ler cayma haklarını kullanamazlar. Kredi satın almak üzere aktarılan para, ÜYE hiçbir suretle geri çekme talebinde bulunamaz.

6.13 DANIŞMAN’ın randevu ile ilgili veya başka bir sebeple mesajlaşma sistemine gelen notun takibinden DANIŞMAN sorumludur, bu mesajlaşmayı takip etmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan TERAPİST sorumlu tutulamaz, bu durumdan DANIŞMAN sorumludur.

7. Diğer Hükümler

7.1 TERAPİST’in hizmetine sağlıklı olarak devam edebilmesi için, her türlü imkan ve kaynağı kullanarak gerekli özeni gösterecek olsa da, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilebilecek, TERAPİST’in insiyatifi dışında gerçekleşen ve önleyemeyeceği her türlü koşulda (altyapısal sorunlar, internet altyapısındaki arızalar, doğal afetler, grev, savaş, iletişim problemleri, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları gibi) oluşabilecek veri kayıplarından ve/veya ÜYE’lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir. Bu sebeplerle de TERAPİST’in süresiz faaliyet gösterememesi dahil, TERAPİST hiçbir şart altında, TERAPİST’deki hizmetlerin sürekli, güvenli ve/veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez.

7.2 İşbu sözleşmeyi kabul ederek DANIŞMAN şunları kabul etmiş olur: TERAPİST ve çalışanlarının hiçbir zarardan dolayı yükümlü olmayacağını anlar ve kabul eder. Ayrıca uygulama ile ilişkili bütün kullanımdan oluşan zararlara karşı, TERAPİST’in toplam yükümlülüğü şikayetin yapıldığı zamandan önceki bir ayda ödenen toplam para miktarını geçemez.

7.3 TERAPİST programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinden haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar.

7.4 TERAPİST’in tasarım ve altyapısında kullanılan tüm bileşenler (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları, iş modeli vb.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. DANIŞMAN’lar veya ÜYE’ler, bunları, TERAPİST’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeni bir üretim amacı ile türetemezler. DANIŞMAN’lar veya ÜYE’leri, uygulamaya sunacakları bilgilerde TERAPİST’in ve/veya üçüncü şahıs veya kurumların telif hakları kapsamındaki bileşenleri (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları vb.) kullanamazlar. Aksi durumlarda oluşacak her türlü zararı karşılamakla yükümlüdürler.

7.5 İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yalnız TERAPİST’in belge ve kayıtlarının münhasıran geçerli delil teşkil edeceği DANIŞMAN tarafından peşinen kabul ve beyan edilmektedir.

7.6 DANAIŞMAN’ın bu SÖZLEŞME’ye herhangi bir aykırılık halinde veya belirtilen sair hallerde TERAPİST herhangi bir ihbara, istihsaline, süre tayinine, borcun miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın bilcümle teminatları nakde tahvile, mahsuba, borçluyu takibe yetkilidir. İşbu SÖZLEŞME’de muaccel olabilmesi için ihbara gereken hallerde dahi DANIŞMAN’a yapılan ihbar yeterlidir.

7.7 İşbu SÖZLEŞME’nin akdi, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeni ile, ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile masraflar DANIŞMAN’a aittir.

7.8 TERAPİST tamamen kendi taktiriyle ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebilir. SÖZLEŞME’deki bu değişiklikler, sitede veya uygulamada duyuruldukları tarihten itibaren geçerlilik kazanırlar. DANIŞMAN’ın SÖZLEŞME’den sonra yaptığı işlemlerde bu yenilenmiş SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan etmiş olur. Bu SÖZLEŞME, DANIŞMAN’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.9 İşbu SÖZLEŞME’nin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer kısımların da hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz. Ancak tarafların, bu hükümlerin mevcut olmaması halinde işbu SÖZLEŞME’yi yapmayacakları açıkça anlaşılan hallerde SÖZLEŞME tamamen hükümsüz hale gelir. SÖZLEŞME’nin sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi DANIŞMAN’ın yükümlülüklerini kararlaştırıldığı şekilde ifa ve tasfiye etmesini engellemez. DANIŞMAN’ın danışmanlık süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak danışmanlığının durdurulması hallerinde dahi DANIŞMAN, SÖZLEŞME şartlarında oluşan sorumluluklarını yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10 İşbu SÖZLEŞME, TERAPİST tarafından, aşağıdaki sebepler başta olmak üzere, tek taraflı olarak feshedilebilir. DANIŞMAN’lar bu durumda oluşacak zararları karşılamakla yükümlüdürler ve herhangi bir sebeple TERAPİST’ten hak talebinde bulunamazlar.

7.10.1 DANIŞMAN’ın, uygulamada duyurulan ve gerekli görüldüğünde güncellenen, kurallara aykırı davranması,

7.10.2 DANIŞMAN’ın, uygulama iş modelini, herhangi bir yöntemle manipüle etmeye çalışması

7.10.3 DANIŞMAN’ın, sadece kendi kullanımı için sunulmuş olan kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşması,

7.10.4 DANIŞMAN’ın, uygulamanın yönetimi ile veya ÜYE’lerle kurduğu iletişime ait herhangi bir veriyi, mahremiyetini bozacak şekilde, üçüncül kişi, kurum veya online-offline medya araçları ile paylaşması,

7.10.5 DANIŞMAN’ın uygulamanın yönetimine ve/veya ÜYE’leree, genel ahlak kuralları dışındaki her türlü hareketi ve davranışı,

7.10.6 DANIŞMAN’ın uygulama hizmetlerinden, kendi menfaati için, uygulama kuralları ile izin verilenler haricinde faydalanmaya çalışması,

7.10.7 DANIŞMAN’ın herhangi bir araç veya yöntem kullanarak, uygulama içeriğine ve uygulama veri tabanlarına müdahale etmeye çalışması,

7.10.8 DANIŞMAN’ın uygulamaya ait herhangi bir telif hakkına karşı hareket veya davranışta bulunması,

7.10.9 DANIŞMAN’ın ÜYE’leri uygulama dışında başka iletişim kanallarına yönlendirerek uygulama modeli dışında gelir elde etmeye çalışması.

7.11 İşbu SÖZLEŞME’nin yorumu gereken hallerde TERAPİST’in uygulamaları esas alınır. ÜYE lehine münferit uygulamalar yoruma esas teşkil etmez.

7.12 Taraflardan TERAPİST’in SİTE’ de duyurduğu adres ve DANIŞMAN’ın kayıt sırasında veya daha sonra güncelleyerek verdiği, TERAPİST kayıtlarındaki adres, tebligat adresleri olarak kabul ve beyan edilmiş sayılır. Bu adreslere yapılacak tebligatlar gerekli olan hukuki sonuçları doğuracaktır.

7.13 İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

7.14 İşbu SÖZLEŞME’den doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

7.15 İşbu SÖZLEŞME toplam 7 maddeden oluşur. DANIŞMAN’ın danışmanlık başvurusunun kabul edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Bu sözleşme en son 20 Kasım 2016 tarihinde güncellenmiştir.